Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Działdowie

W celu złożenia petycji prosimy o przekazanie pisma na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

Komenda Powiatowa Policji w Działdowie

ul. Grunwaldzka 8
13-200 Działdowo
tel: (47) 732 32 00
fax: (47) 732 32 05
e-mail: komendant@dzialdowo.ol.policja.gov.pl

Ważne: Petycje wniesione bez oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję a także petycje niespełniające innych wymagań wskazanych w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz.1195) pozostawia się bez rozpatrzenia.
Odnośnik do ustawy TUTAJ.