16 dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet - Komunikaty - Komenda Powiatowa Policji w Działdowie

Komunikaty

16 dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet

Od 25 listopada do 10 grudnia 2014 r. prowadzona będzie międzynarodowa kampania „16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet”. Jej celem jest eliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć.

Kampania „16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet” zainicjowana została po raz pierwszy w 1991 roku przez Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet. Wzmożone działania na rzecz kampanii prowadzone są od 25 listopada, kiedy to przypada Międzynarodowy Dzień przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, aż do 10 grudnia, gdy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Wybór tych dat nie jest przypadkowy, mają one bowiem uświadamiać, iż prawa kobiet są jednocześnie prawami człowieka. Stosowanie przemocy wobec kobiet stanowi zatem jednocześnie naruszenie praw człowieka.

Szczególnym przejawem przemocy wobec kobiet jest sytuacja, gdy stają się one ofiarami przemocy od osób najbliższych. W takich sytuacjach możliwe jest skorzystanie ze specjalistycznej pomocy w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Procedurę tę wszczynają przedstawiciele Policji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia.

W  okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 października 2014 r. warmińsko – mazurscy policjanci wypełnili  5140 formularzy „Niebieska Karta-A”. Osób wobec, których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie było –7390 , z tego kobiet – 4572. Osób wobec, których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie było - 5157.

Pamiętaj, że sprawca każdego rodzaju przemocy powinien być pociągnięty do odpowiedzialności – jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa możesz podjąć następujące kroki, które pozwolą, by sprawca został pociągnięty do tej odpowiedzialności:

 1. w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 112) lub prokuratora; szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia;
 2. w razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej – możesz zażądać wystawienia zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (wzór zaświadczenia znajdziesz w załączniku zaśw. lekarskie);
 3. możesz skorzystać z porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie, dzwoniąc pod numer Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 801 – 120 – 002 (pon. – sob. 8:00 – 22:00; niedz. i święta 8:00 – 16:00) lub Policyjnego Telefonu Zaufania – 800 – 120 – 226 (codziennie w godz. 9:30 – 15:30, od godz. 15:30 do 9:30 włączony jest automat).

w celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do odpowiedniej instytucji. Kompetencje instytucji i organizacji pomocowych są następujące:

 • Ośrodki pomocy społecznej – pomoc w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych
 • Powiatowe centra pomocy rodzinie – pomoc w sprawach prawnych, socjalnych, terapeutycznych, poradnictwo na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w danej miejscowości;
 • Ośrodki interwencji kryzysowej – zapewniają schronienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, udzielają wsparcia w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych:
 • Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – bezpłatne schronienie dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, udzielanie pomocy specjalistycznej: psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, opracowują plan pomocy;
 • Prokuratura, Policja – osoba pokrzywdzona może w tych instytucjach złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się ;
 • Sąd rodzinny i opiekuńczy – osoba pokrzywdzona może złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych małoletnich;
 • Ochrona zdrowia – wystawianie zaświadczeń lekarskich o doznanych obrażeniach, udzielenie pomocy lekarskiej, poradnictwo dot. specjalistycznych poradni medycznych;
 • Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – jeżeli przemocy w rodzinie towarzyszy picie alkoholu, można złożyć z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.
Powrót na górę strony